Atusa Rezai

Att våga drömma stort, ta plats i offentliga rum och stå emot förtryck och diskriminering. Att bli lyssnad på, involveras i processer som handlar om en själv, ges utrymme och verktygen att förändra sitt lokalsamhälle. Det är handlingar som många gånger tyvärr är långt ifrån självklara för vårt Sverige 2017. Det är frågor som både på ett strukturellt, organisatoriskt och individuellt plan systematiskt motarbetas av en del aktörer och personer. Och som tydligt bryter mot våra grundlagar och deklarationer för mänskliga rättigheter. Mitt namn är Atusa Rezai, 27 år och utbildad socionom. Erfaren gräsrotsarbetare, socialarbetare och barnrättsaktivist. För mig är Höj Rösten en plattform att dra till mig all den visdom, verktyg, nätverk och energi jag behöver för att tillsammans med andra orka fortsätta bygga, utveckla och belysa de områden och systemfel som råder i Sverige idag. Min ambition är att överföra allt jag tycker är bra och viktigt från Höj Rösten till det lokala föreningslivet och människor som under många år har blivit placerade i fack, experimenterats med och deltagit i det ena pilotprojektet efter det femte för att sedan dela upplevelser av att ha skrikit i dövas öron om behoven hos målgruppen och området. Min ambition är också att, med stöd av det nätverk jag kommer att bygga under det kommande året, synliggöra den diskriminering som myndigheter på olika nivåer ibland utsätter människor för och hitta lösningsorienterade metoder och forum att förändra denna utveckling på ett hållbart sätt och tillsammans med de målgrupper detta berör.